ajantasa.liberaalipuolue.fi

Liberaalipuolueen ajantasaiset ohjelmat ja säännöt

TEEMAYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT

Nämä mallisäännöt valtakunnallisia teemayhdistyksiä varten on päivitetty heinäkuussa 2018.

Lihavoidulla olevat kohdat tulee muuttaa yhdistyksen toimintaa vastaaviksi, ja (sulkeissa) olevien kohtien sisällyttämistä sääntöihin tulee harkita.

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on XXX ry ja sen kotipaikka on XXX kunta. Yhdistyksen toimialueena on koko maa.

Yhdistyksen kieli on suomi, ja yhdistyksen pöytäkirjakieli on suomi.

2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu

Näissä säännöissä puolueella tarkoitetaan Liberaalipuolue – Vapaus valita r.p.:tä, ja puoluehallituksella puolueen hallitusta.

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Liberaalipuolue – Vapaus valita r.p.:n jäsen/muu XXX tarkennejärjestönä, edistää puolueen arvoja toimimalla sen sääntömääräisenä teemajärjestönä, ja täyttää puolueen teemajärjestölle määrätyt tehtävät. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 1. edustaa puolueen/muu XXX tarkenne näkemystä vapaasta yhteiskunnasta yleisesti ja erityisesti osana puolueen toimintaa,
 2. toimii puolueen piirissä XXX kohderyhmä yhdistävänä viiteryhmänä,
 3. tekee aloitteita ja kannanottoja sekä osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun,
 4. ehdottaa ja tukee puolueen/muu XXX tarkenne ehdokkaita kunnallisissa, maakunnallisissa, valtakunnallisissa ja europarlamentin vaaleissa, sekä asettaa ja tukee puolueen/muu XXX tarkenne ehdokkaita muiden yhteisöjen vaaleissa,
 5. harjoittaa tiedotus-, kulttuuri- ja julkaisutoimintaa,
 6. järjestää keskustelu-, koulutus- ja kulttuuritilaisuuksia, sekä muita poliittisia tapahtumia,
 7. järjestää muuta vastaavaa tarkoitustaan edistävää voittoa tavoittelematonta toimintaa sekä
 8. hoitaa muut puoluehallituksen sille määräämät tehtävät.

(Yhdistys voi tarvittaessa valtuuttaa jäsenjärjestönsä edustamaan puoluetta kunnallis- ja paikallistasolla jäsenjärjestön toiminta-alueella.)

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, kerätä jäsenmaksuja, ostaa, omistaa ja hallinnoida toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta sekä asianomaisella luvalla järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia, harjoittaa kahvila- ja ravintolaliikettä samoin kuin alaansa liittyvää julkaisutoimintaa, ja muuta sellaista elinkeinoa tai ansiotoimintaa, joka muutoin välittömästi liittyy yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseen tai jota on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena. Yhdistyksen tarkoituksena ei ole taloudellisen voiton hankkiminen yhdistyksen jäsenille.

3 § Johtosääntö

Yhdistyksen toimintaa ohjaa puolueen johtosääntö.

4 § Jäsenet

Yhdistykseen varsinaisiksi jäseneksi voivat liittyä (mahdolliset XXX jäsenyyskriteerit) henkilöt, jotka ovat joko Suomen kansalaisia tai joiden pysyvä asuinpaikka on Suomessa, ja jotka hyväksyvät puolueen sekä yhdistyksen säännöt, tavoitteet sekä periaateohjelman ja puolueen yleisohjelman, ja joita puoluehallitus on suositellut. Yhdistyksen varsinainen jäsen ei voi olla toisen rekisteröidyn puolueen jäsen. Yhdistyksen varsinaisena jäsenenä voi olla myös oikeustoimikelpoisia yhteisöjä (myöhemmin yhteisöjäsen), kuten yhdistyksen paikallisjärjestöjä. Varsinaiset jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Yhteisöjäsenten sääntöjen muuttamiseen tarvitaan yhdistyksen hallituksen hyväksyntä.

Yhdistyksen kannatusjäseneksi voi liittyä luonnollinen henkilö tai oikeustoimikelpoinen yhteisö. Kannatusjäsenillä ei ole äänioikeutta. Kannatusjäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

5 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä (mahdolliset XXX jäsenyyskriteerit, tai) jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta, tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut, tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä, tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Yhdistyksen hallitus voi lisäksi erottaa jäsenen, mikäli jäsenen voidaan olettaa aiheuttavan vakavaa haittaa yhdistyksen uskottavuudelle tai maineelle.

Yhdistyksen hallitus voi lisäksi erottaa jäsenen, mikäli jäsenen voidaan olettaa aiheuttavan vakavaa haittaa yhdistyksen uskottavuudelle tai maineelle.

6 § Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen hallitus.

Puolue hoitaa jäsenmaksujen perinnän yhdistyksen henkilöjäseniltä ja tilittää yhdistykselle tulevat jäsenmaksuosuudet yhdistykselle.

7 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu valitut puheenjohtaja, 1–3 varapuheenjohtajaa ja 1–20 muuta varsinaista jäsentä sekä 0–10 varajäsentä.

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana, varapuheenjohtajana ja hallituksen jäsenenä voi toimia ainoastaan yhdistyksen jäsen.

Hallituksen toimikausi on sääntömääräisten vuosikokousten välinen aika. Hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai muu jäsen tai koko hallitus voidaan yhdistyksen kokouksessa vaihtaa tai hallitusta täydentää uusilla jäsenillä myös kesken toimikauden meneillään olevan toimikauden loppuajaksi.

Hallitus valitsee keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu, kun hallitus niin päättää, taikka puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

8 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yksin, taikka sihteeri ja taloudenhoitaja yhdessä.

9 § Tilikausi ja tilin- tai toiminnantarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilin- tai toiminnantarkastajille viimeistään kuusi viikkoa ennen sääntömääräinen vuosikokousta. Tilin- tai toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen sääntömääräistä vuosikokousta.

10 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidetään vuosittain yhdistyksen hallituksen määräämänä päivänä tammi-maaliskuussa.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.

11 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta sähköpostitse tai jäsenille postitetuilla kirjeillä.

12 § Vuosikokous

Yhdistyksen sääntömääräisessä vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio
 8. vahvistetaan yhdistyksen periaateohjelma
 9. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 10. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
 11. valitaan yhdistyksen äänivaltaiset edustajat puoluekokoukseen
 12. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

13 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Sääntöjen muuttamiseen tarvitaan puolueen hyväksyntä.

Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa lankeavat yhdistyksen jäljelle jääneet varat luovutettavaksi puolueelle. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.