ajantasa.liberaalipuolue.fi

Liberaalipuolueen ajantasaiset ohjelmat ja säännöt

EDUSKUNTAVAALIOHJELMA

Tämä valtakunnallinen vaaliohjelma eduskuntavaaleihin 2019 on hyväksytty puoluevaltuuston kokouksessa 26.1.2019.

Elinkeinovapaus

Markkinatalous ja ihmisten välinen vapaa taloudellinen toimeliaisuus on paras tapa synnyttää hyvinvointia ja vähentää köyhyyttä. Ihmisillä tulee olla vapaus harjoittaa valitsemaansa elinkeinoa.

Ylilyönnit elinkeinovapautta rajoittavissa lupajärjestelmissä on korjattava. Sääntelyä on kevennettävä esimerkiksi ravintola-alalla, apteekkitoiminnassa ja rakentamisessa. Pikkutarkka sääntely nostaa yleistä kustannustasoa ja haittaa erityisesti pieniä yrityksiä.

Valtion on keskityttävä ydintehtäviin Alkon ja Veikkauksen monopoleista on luovuttava.

Verojärjestelmää on uudistettava yksinkertaisemmaksi ja läpinäkyvämmäksi. Kaikki lakisääteiset maksut tulee laittaa palkkakuitille näkyviin. Verotuksen painopistettä on siirrettävä pois työnteon ja yrittämisen verotuksesta ja verot on kerättävä sieltä missä niiden kerääminen aiheuttaa mahdollisimman vähän haittaa.

Valtion menot määräävät lopulta veroasteen. Yritystukien kaltaisista tarpeettomista julkisista toiminnoista on luovuttava. Valtion ei kuulu tavoitella mahdollisimman suuria verotuloja, vaan ylläpitää olosuhteita, joissa ihmiset voivat itse tavoitella tärkeäksi kokemiaan asioita.

Paikallinen sopiminen Työehtojen paikallinen sopiminen tulee ulottaa järjestäytymättömiin yrityksiin henkilöstön ehdoilla, myös ilman ammattiliittoja.

Perusturva

Toimiva perusturva on edellytys hyvinvointia synnyttäville vapaille markkinoille. Ihmisten on voitava luottaa siihen, että toimeentulo ei vaarannu yllättävissä tilanteissa. Perusturvaan liittyvät päätökset on tehtävä nopeasti ja kevyellä byrokratialla.

Tukitakuu Mikäli viranomainen ei käsittele tukipäätöstä tietyn määräajan sisällä, on päätös ratkaistava automaattisesti hakijan hyväksi.

Karenssien poistaminen Perusturvan osalta karensseista tulee luopua.

Sosiaaliturvaa on yksinkertaistettava, ja korvamerkittyjen tukimuotojen määrää on vähennettävä. Sosiaaliturva on ulotettava koskemaan tasapuolisesti kaikkia, myös yrittäjiä, osa-aikaisia työntekijöitä ja pätkätyöläisiä.

Kannustinloukut on purettava ja sosiaaliturva on kohdistettava ensisijaisesti niille, jotka sitä eniten tarvitsevat. Sosiaaliturvauudistus ei saa heikentää työnteon kannustimia veroastetta nostamalla. Työmarkkinoiden ulkopuolella olevista, kuten vammaisista ja työkyvyttömistä, on pidettävä huolta kaikissa tilanteissa.

Ympäristövastuu

Ihmisillä on yhteinen vastuu ympäristöstä. Sekä globaaleihin että paikallisiin ympäristöhaittoihin on suhtauduttava vakavasti. Elinkeinovapautta ja yksilönvapautta voi toteuttaa vain ympäristön ehdoilla. Suomen tulee pysyä ympäristöasioissa edelläkävijänä. Ympäristöpolitiikan tulee perustua tutkittuun tietoon.

Lisää ydinvoimaa Ydinvoima on hyvä keino hidastaa ilmastonmuutosta. Erityisesti pienten reaktorien rakentamista on helpotettava.

Liikkumisen verotus Autoverosta ja ajoneuvoverosta on luovuttava. Verot on kerättävä jatkossa polttoaineiden haittaverotuksen kautta.

Ympäristön kuormittajan tulee aina maksaa toimintansa kustannukset ja korvata aiheutetut haitat. Riskialttiilta toiminnalta tulee edellyttää vakuutuksen ottamista. Ympäristölle haitalliset yritystuet tulee poistaa.

Hiilivero Ilmastolle haitallisille päästöille on asetettava hinta, jolloin markkinat voidaan valjastaa päästöjen rajoittamiseen. Tehokkain tapa vähentää päästöjä on tuoda ne osaksi kaikkien hyödykkeiden hintoja.